Skip to main content

Algemene voorwaarden New Dimensional Flow
E-mail: info@newdimensionalflow.eu
Website: www.newdimensionalflow.eu

Definities
1. New Dimensional Flow: New Dimensional Flow, gevestigd te Arkel onder KvK nr. 70850682.
2. Klant: degene met wie New Dimensional Flow een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: New Dimensional Flow en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens New Dimensional Flow.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1. Alle prijzen die New Dimensional Flow hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige
kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die New Dimensional Flow hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn
gemaakt, kan New Dimensional Flow te allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor een dienstverlening door New Dimensional Flow een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4. New Dimensional Flow is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient New Dimensional Flow de klant tijdig te laten weten
waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
7. New Dimensional Flow heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal New Dimensional Flow prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met New Dimensional Flow op te zeggen indien hij niet akkoord
gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
1. New Dimensional Flow mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen
bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen1 dagen na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat New Dimensional Flow de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke
hoeft te stellen.
4. New Dimensional Flow behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling
dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is New Dimensional Flow gerechtigd de wettelijke
rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor
handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een
maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan New Dimensional Flow.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag New Dimensional Flow zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan
zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van New Dimensional Flow op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door New Dimensional Flow, dan is hij
nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan New Dimensional Flow te betalen.

Herroepingsrecht
1. Een consument kan een aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op
voorwaarde dat:
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van
vrijetijdsbesteding betreft
het product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14
kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af
te zien

Verder zijn uitgezonderd:
sociale dienstverlening en gezondheidszorg
gokactiviteiten
financiële diensten
pakketreizen
passagiersvervoersdiensten
onroerende zaken (huis, grond)
overeenkomsten waarbij een notaris nodig is
verkoop van producten via de telefoon of via internet (koop op afstand)
overeenkomsten voor een bedrag van minder dan €50

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@newdimensionalflow.eu, indien
gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van New Dimensional Flow, www.
newdimensionalflow.eu, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan New Dimensional Flow, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten
1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige
bestelling aan New Dimensional Flow heeft geretourneerd, dan zal New Dimensional Flow eventuele door de
consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan
de consument terugbetalen.
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van New Dimensional Flow voor zover de volledige
bestelling wordt geretourneerd.

Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat:
de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14
kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af
te zien
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@newdimensionalflow.eu, indien
gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van New Dimensional Flow, www.
newdimensionalflow.eu, kan worden gedownload.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan New Dimensional Flow te
verrekenen met een vordering op New Dimensional Flow.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van New Dimensional Flow die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van New Dimensional Flow de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor New
Dimensional Flow enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst
1. New Dimensional Flow voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit.
2. New Dimensional Flow heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door
derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat New Dimensional Flow tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat New Dimensional Flow tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan New Dimensional Flow.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert New Dimensional Flow de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door New Dimensional Flow redelijkerwijs verlangde informatie,
gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen
de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
1. De overeenkomst tussen New Dimensional Flow en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor
de duur van 1 weken, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een
overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een
opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn
van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant New
Dimensional Flow schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd
1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder
dan na 1 (één) jaar opzeggen.
2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant
met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een
consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst
tussentijds niet opzegbaar.

Intellectueel eigendom
1. New Dimensional Flow behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,
merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens
of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van New
Dimensional Flow (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van New Dimensional Flow ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende New Dimensional Flow waarvan de klant weet of redelijker-
wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan
New Dimensional Flow schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook
geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit
het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor
een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk
opeisbare boete.
is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
New Dimensional Flow waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart New Dimensional Flow tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door New
Dimensional Flow geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door New Dimensional Flow geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant New Dimensional Flow daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen New Dimensional Flow uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen
hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat New Dimensional
Flow in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat New
Dimensional Flow gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van New Dimensional Flow, deelt de klant dit zo spoedig
mogelijk mee aan New Dimensional Flow en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij
abonnement WKKGZ bij ZZP Nederland.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan New Dimensional Flow.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling New Dimensional Flow ook daadwerkelijk
(tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als New Dimensional Flow een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan New Dimensional Flow
verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid New Dimensional Flow
1. New Dimensional Flow is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien New Dimensional Flow aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. New Dimensional Flow is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.
4. Indien New Dimensional Flow aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van New Dimensional Flow vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer New Dimensional Flow toerekenbaar tekortschiet in
de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door New Dimensional Flow niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat New Dimensional Flow in verzuim is.
3. New Dimensional Flow heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien New Dimensional Flow
kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen
niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van New Dimensional
Flow in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan New Dimensional Flow kan worden
toegerekend in een van de wil van New Dimensional Flow onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijk-heid niet van New Dimensional Flow kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor New Dimensional Flow 1 of meer verplichtingen naar de klant
niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat New Dimensional Flow er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. New Dimensional Flow is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als
gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden
1. New Dimensional Flow is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal New Dimensional Flow zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van New Dimensional Flow.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat New Dimensional Flow bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar New Dimensional Flow is gevestigd / praktijk houdt / kantoor
houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft.
Opgesteld op 29 september 2022.